Bijstand

Er staan in Rheden te veel mensen aan de kant. Dat is heel vervelend. Mensen die lang in de bijstand zitten (of geen Nederlands spreken), lopen het risico het contact met de samenleving kwijt te raken. Wij willen voorkomen dat zij in een isolement terecht komen en mogelijk in de schulden.

De samenleving kan echter alleen solidair blijven als bijstandsgerechtigden ook solidair blijven met de samenleving. We noemen dat wederkerigheid. Er bij horen betekent actief zijn in, maar ook voor de samenleving. Ons uitgangspunt blijft uiteraard respect voor wie een uitkering vraagt. De gemeente Rheden is wat ons betreft wel erg voorzichtig bij het uitvoeren van de bijstandsregels. Ze moet wat ons betreft meer lef krijgen en gaan experimenteren om de mensen in de bijstand perspectief te bieden. Wij denken daarbij aan proeven met een vorm van het basisinkomen. Daardoor hoef je minder dwangmatig te soliciteren en krijg je meer ruimte je te ontwikkelen.

Een sterke PvdA gaat..

  • De procedure voor een bijstandsuitkering korter en helderder maken. Waar nodig verleent de gemeente een voorschot.
  • In de sociale zekerheid voor een effectieve en tegelijkertijd fatsoenlijke, fraudebestrijding en handhaving zorgen. Deze gebeurt op een attente wijze, waardoor stigmatisering voorkomen wordt. Alleen met een effectieve fraudebestrijding blijft de solidariteit in stand waarop onze sociale zekerheid is gebaseerd
  • Om gezondheidsproblemen te voorkomen zorgen dat mensen die een inkomen hebben onder de 120% van het minimum loon een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand voor medische kosten en eigen risico.
  • Zorgen dat de bijstand ook voor ZZP’ers ingezet kan worden, inclusief de kwijtschelding- en verzekeringsregelingen.
  • De Gelrepas beschikbaar maken voor mensen met een inkomen onder 150% van het sociaal minimum. Wij zorgen ook dat de Gelrepas voor meer Rhedense activiteiten gaat gelden. In regioverband zetten wij ons in voor gratis openbaar vervoer voor alle Gelrepashouders.
  • Er voor zorgen dat alle kinderen schoolmelk en schoolfruit krijgen. meedoen is op basis van vrijwilligheid en ouders betalen naar rato van hun inkomen een kleine bijdrage.
  • De gemeente maximaal laten experimenteren met een vorm van basisinkomen binnen de ruimte die de wet biedt.
  • Initiatieven van wijkbewoners stimuleren voor het opzetten van wijkbedrijven (klussen, onderhoud, boodschappen, toezicht, sport/spel etc.) Hierdoor ontstaan ondernemingen van, voor en door bewoners.