Standpunten

Zoeken

Armoedebestrijding

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft groeit. Armoede betekent niet meedoen aan maatschappelijke activiteiten, vaak een ongezondere levensstijl en mogelijk vereenzaming. Dat mogen we niet laten gebeuren! De PvdA wil dat iedereen meedoet. Armoedebestrijding is vaak ook het voeren van een adequaat preventief beleid. Niet alleen mensen met lage inkomens, maar ook die met een middeninkomen raken vaak onnodig in de problemen.

Lees verder

Bijstand

Er staan in Rheden te veel mensen aan de kant. Dat is heel vervelend. Mensen die lang in de bijstand zitten (of geen Nederlands spreken), lopen het risico het contact met de samenleving kwijt te raken. Wij willen voorkomen dat zij in een isolement terecht komen en mogelijk in de schulden.

Lees verder

Democratie

Democratie is meer dan eens per vier jaar je stem uitbrengen. Daarom moet de burger zo dicht mogelijk bij de overheid staan. En de burger moet meer zeggenschap krijgen over zijn eigen buurt.

Lees verder

Dorpen en leefbaarheid

Rheden bestaat uit dorpen die relatief ver van elkaar liggen, niet alleen fysiek maar ook cultureel. Daarom moeten onze burgers hun voorzieningen zoveel mogelijk in hun eigen dorp vinden. In de kleine dorpen in ieder geval onderwijs, een gemeenschapshuis en sportvoorzieningen. In de grote dorpen ook goede winkel- en bovenlokale voorzieningen.

Lees verder

Groen en Duurzaam

Rheden is een groene gemeente. En moet dat blijven! Groen voelt niet alleen goed, maar verbetert ook de luchtkwaliteit. Daarom beschermen wij als PvdA de waardevolle bossen en landschappen. En investeren we samen met de inwoners in openbaar groen en het onderhoud ervan. We bevorderen de duurzaamheid door te investeren in minder energie vragende voorzieningen zoals ledverlichting en nieuwe energie bronnen als zonnepanelen.

Lees verder

Jeugdzorg

Er zijn veel hulpverleners actief rondom gezinnen met problemen. Het is daardoor niet altijd duidelijk welke zorgverlener waarvoor verantwoordelijk is. Dit kan anders door: één gezin, één plan, één hulpverlener. Gezinnen met problemen moeten zo snel mogelijk geholpen worden.

Lees verder

Kinderarmoede

Kinderen uit gezinnen die in armoede leven verdienen onze bescherming. Er zijn veel kinderen die vaak zonder warme maaltijd naar bed gaan. Of die geen behoorlijk ontbijt krijgen, ook in Rheden! De PvdA vindt dat onaanvaardbaar. Je kindertijd hoort een liefdevolle basis te zijn voor je verdere leven.

Lees verder

Samen

Samenwerken gaat alleen als je elkaar kent. Dat is gemakkelijker in een dorp dan op het niveau van de hele gemeente Rheden. Daarom zijn de wijk- en dorpshuizen zo belangrijk. Maar de PvdA wil verder gaan dan ze alleen steunen.

Lees verder

Samenwerking met andere gemeenten

De gemeente Rheden werkt samen met andere gemeenten. Uitgangspunt daarbij is dat de democratische legitimatie niet in het gedrang komt en lokaal gebeurt wat lokaal kan.

Lees verder

Sport, kunst en cultuur

Kunst, cultuur en sport bezorgen je vreugdevolle momenten. Ze onttrekken je even aan de beslommeringen van het dagelijks leven. Ze brengen een accent aan in je leefomgeving. En ze leveren commentaar op de maatschappij. De PvdA wil het budget voor kunst en cultuur daarom verhogen en de spreiding van podia door de gehele gemeente behouden.

Lees verder

Veiligheid

Het gevoel van veiligheid is van groot belang. Rheden is een veilige gemeente. Niettemin kunnen zich situaties voordoen waarbij mensen zich niet veilig voelen. Het is van belang dat gemeente en politie dan alert, effectief en passend reageren.

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2018

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen is door onze leden bepaald.

Lees verder

Werk

Werk is heel belangrijk voor mensen. Werk biedt bestaanszekerheid, maar ook geeft werk mensen eigenwaarde en draagt het bij aan het sociale netwerk. We vinden dat er in en om Rheden voldoende werkgelegenheid moet zijn voor iedereen die wil en kan werken.

Lees verder

Wonen

Wonen is een primaire levensbehoefte. Iedereen moet passend kunnen wonen. Daarom moeten er voldoende sociale huurwoningen en woningen voor de middeninkomens zijn. En de gemeente moet bij woningaanpassingen maatwerk bieden.

Lees verder

Zorg en mantelzorg

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en actief kan blijven. Daarom moet de zorg passen bij wat mensen nodig hebben en moet er tijd zijn voor persoonlijke aandacht, bij voorkeur door vaste zorgverleners. De gemeente moet hèt aanspreekpunt zijn voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Lees verder