10 juli 2014

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2014

De crisis is bijna voorbij… zegt men, we zijn door het diepe dal getrokken… Maar de effecten van de crisis hebben we nog lang niet overwonnen, ook niet in Rheden.

Er is een nieuwe coalitie…zegt men, nieuw elan… Maar in onze ogen is het de oude coalitie die het oude beleid voorzet: er is maar weinig veranderd…

De Algemene Beschouwing van de Partij van de Arbeid gaat over Armoedebeleid, Inloophuizen, werkgelegenheidsbeleid en de decentralisatie van rijksbeleid.

Armoedebeleid

Wij zien dat het voor mensen met een kleine beurs nog steeds moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. In Velp Zuid bleek zelfs een tweede uitgiftepunt van de voedselbank nodig. Vrij naar een citaat van Eberhard van der Laan (1997): “ De PvdA wil dat het goed gaat, maar dan ook echt goed voor iedereen”. Ook in Rheden en het is aan ons allen hier in deze raad om er voor te zorgen dat het ook echt goed gaat…

Voor ons, Partij van de Arbeid, zou nieuw beleid aantoonbaar in het teken en in het belang van de inwoners van Rheden moeten staan, het gaat dan om goed wonen, werk,welzijn en zorg, met extra aandacht voor de zwaksten onder ons, waar vaak een extra duwtje in de rug genoeg kan zijn om weer verder te komen.

De Nota Armoedebeleid kunnen we helaas pas in november verwachten. Maar kinderen leven nu al in armoede, ook in Rheden. Het is niet voor niets dat het Rijk hier extra geld voor beschikbaar gesteld heeft. Wij vragen Burgemeester en Wethouders nu al actief aan de gang te gaan met dit geld en het in te zetten waarvoor het bedoeld is, voor kinderen die opgroeien in armoede. Hierover gaat onze motie: “Ieder kind een gelijke kans, ook in Rheden” (motie aangehouden tot oktober ivm toezegging wethouder de ingrediënten mee te nemen in de Nota Armoedebeleid)

Inloophuizen

Een ander duwtje in de rug – het lijkt klein maar het effect is groot- gaat over de inloophuizen in onze gemeente. Het college en de coalitie geven aan dat zij burgerparticipatie en burgerinitiatieven belangrijk vinden en meer betrokkenheid zoeken met de samenleving. Dat is mooi, laten we dan beginnen om de initiatieven die er al zijn actief te steunen.

Als Partij van de Arbeid zien we dagelijks hoeveel energie vrijwilligers stoppen in onderhoud en openstelling van de inloophuizen. Een laagdrempelige plek waar ook de mensen komen die de moed hebben opgegeven om bij de gemeente aan te kloppen. De inloophuizen hebben een maatschappelijk relevante functie waar veel met, en voor, mensen wordt bereikt.

Collega raadsleden, realiseert u zich dat deze inloophuizen zichzelf bedruipen met giften uit de samenleving en alleen met veel moeite rond kunnen komen?

Ja, het klopt dat door de gemeente en Vivare gratis ruimte beschikbaar wordt gesteld maar vervolgens valt voor diezelfde ruimte een fikse belastingaanslag van de gemeente in de bus… Een aanslag die de weinige marge die er is opslokt.

Mij is geleerd dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken, maar soms is het handig om dat toch wel te doen! Het gaat hier niet over grote bedragen, naar schatting 1500 euro op jaarbasis: voor de gemeente een klein gebaar, voor de inloophuizen van groot belang! Hierover gaat onze motie: “Steun aan de inloophuizen”. (Motie ingetrokken ondanks positieve ontvangst in de raad, maar technisch juridisch niet haalbaar; aan de inloophuizen de suggestie gedaan om via het subsidiekanaal tegemoetkoming te vragen).

Werk

De Partij van de Arbeid wil dat het goed gaat, maar dan ook echt voor iedereen… Daar hoort ook betaald werk bij. Dat het college probeert om meer mensen een goede startpositie te geven op de arbeidsmarkt is heel goed, wij steunen dat graag. Maar wat is de waarde hiervan als er voor deze mensen geen werk is…. Daarvoor is actief economisch beleid nodig dat zich richt op het versterken van de arbeidsmarkt, op het aanbod van werk.

Het is 2014, de crisis is bijna voorbij zegt men…Maar het dal was diep en is voor velen nog steeds diep….

Wie kent geen mensen in zijn of haar directe omgeving die werkloos zijn en wanhopig proberen werk te vinden. Wat betekent dat voor jonge mensen die net hun examens op mbo en hbo achter de rug hebben? Wat hebben wij hen te bieden? Hoe vangen we het verlies van industriële werkgelegenheid, zoals het dreigend vertrek van General Electric, op? Wat gaat u concreet doen?

Wij zien op geen enkele wijze in de voorstellen terug of uw nieuwe beleid ook nieuw werk oplevert. Sterker nog, we zien investeringen in bestuursstijl, circulaire economie, een startnotitie gericht op evenementen, onderzoek naar bedrijventerreinen en ook nog een notitie gericht op toerisme en recreatie. Waar is de samenhang ?! Levert dit werk op? Wat zien de inwoners van Rheden terug voor deze investeringen?

In antwoord op onze vragen heeft U aangegeven dat de nieuwe beleidsinitiatieven nieuw werk ‘ faciliteren’. Dat is voor ons, de Partij van de Arbeid, te vaag. Wij vragen u actief werkgelegenheidsinitiatieven te starten en deze zichtbaar te stimuleren, zoals ook buurgemeenten stevig in de weer zijn om meer bedrijvigheid te stimuleren. Met dit doel vragen wij u om een deel van het geld voor nieuw beleid te investeren in het stimuleren van meer werkgelegenheid in Rheden. Hierover gaat onze motie “Actief werken aan werk”.(Motie aangehouden tot september/ oktober ivm de toezegging van de wethouder deze aanpak te willen volgen, wij wachten af of dit ook gebeurt)

Wij stellen bovendien voor om voortaan bij nieuw beleid, en de uitwerking ervan, aan te geven wat het effect is op de werkgelegenheid. Op die manier kunnen we dat meewegen in de beoordeling van nieuwe voorstellen. Hierover gaat onze motie ”Werken aan werk is belangrijk, iedere keer weer”.(Motie ingetrokken wegens gebrek aan draagvlak, de boodschap is helder over tafel gekomen)

Decentralisatie rijksbeleid: handhaaf niveau zorg en welzijn

We zien hoe hard iedereen hier in het gemeentehuis werkt om van de komende decentralisaties een succes te maken, binnen de gestelde kaders en met het beschikbare geld. We willen een stap verder gaan: het huidige zorg- en welzijnsniveau is voor ons de norm, ook als dat betekent dat bijvoorbeeld voor de huishoudelijke hulp extra geld bijgepast moet worden als daar meer mensen een beroep op doen.

Voor ons als PvdA is ook essentieel dat, wanneer rijksgeld of geld van andere overheden, beschikbaar komt voor een bepaald doel, dit geld ook expliciet daarvoor wordt bestemd of tenminste in de geest van de bijdrage. Daarvoor is nodig dat dit geld veilig wordt gesteld en beschikbaar blijft waar het voor bedoeld is in plaats van onder te sneeuwen in de algemene middelen.

Dit gaat over klein geld en groot geld: over de teruggave van JGZ gelden door de VGGM (die kunnen ingezet worden in de keten van jeugdzorg, bijvoorbeeld voor preventie), dit gaat ook over het grote geld van de decentralisaties. Wij willen expliciet kunnen volgen hoe het er voor staat en zeker weten dat het terecht komt waar het voor bedoeld is. Hierover gaat ons amendement “Geld bestemmen waar het voor bedoeld is.” (Amendement ingetrokken in verband met toezeggingen wethouder om voortaan besluiten over onder of overbesteding eerst aan de raad voor te leggen voor de gelden naar de algemene middelen door te sluizen)

Alles overziend…krijgt het beleid zoals dat is weergegeven in deze voorjaarsnota van ons geen voldoende, daarvoor zijn er te veel onzekerheden en open einden. Ook de antwoorden op de vragen die we als Partij van de Arbeid gesteld hebben blijven voor ons te vaag.

Deze coalitie gaat bezuinigen, dat kan helaas niet anders. Maar de keuzes die zijn gemaakt, zijn niet onze keuzes. Ja, we zien een gedegen voorbereiding van de decentralisaties. Daarvoor onze complimenten. Maar tegelijkertijd zien we dat (te) zuinig wordt begroot in het sociale domein.

Teveel geld gaat naar de eigen organisatie, te weinig nieuw beleid helpt mensen met de problemen waar zij voor staan, zoals verlies van werk, schulden die zich opstapelen en behoefte aan goede zorg. Reclame maken met gratis parkeren terwijl de tweede voedselbank in Velp is geopend en armoede toeneemt… hier klopt iets niet… als Partij van de Arbeid kunnen we dit in ieder geval niet uitleggen.

Samenvattend:

  • Echte participatie begint met ondersteunen van de inloophuizen;
  • Zorg voor mensen betekent ook actief armoedebeleid om kinderen te helpen;
  • Actief werken aan werk: gaat over stimuleren in plaats van faciliteren…
  • Geld moet worden besteed waar het voor bedoeld is…, ook wanneer er restgelden zijn. En anders moet het terug naar de gever…

Herriët Heersink, 8 juli 2014