4 mei 2015

Verslag Algemene ledenvergadering PvdA Rheden-Rozendaal 25 maart 2015

Aanwezig: Marion Schoeman, Heleen Denie, Miriam Buschkens, Han de Logt, Jan Nagtegaal, Henk van Valburg, Rick Palm, Luuk Kuiper, Pieter Meijboom, Tom Couwenhoven, Wieke Kluft, Mehmet Sahan, Sandra van Turnhout, Lara Kiljan, Gea Hofstede, Arie Teeuw en Rob van der Weijden
Afwezig met kennisgeving: Abdullah Demir

1. Rick opent de vergadering, hij zit de vergadering voor i.v.m. Abdullahs verblijf in Turkije. Mededeling van Heleen: het agendapunt Armoedebeleid komt te vervallen: Noud Linders, Bert Schoenmakers en Nico Visser reageerden afwijzend of niet op ons verzoek om hier iets over te komen vertellen.
2. Verslag vorige vergadering. Een vraag van Wieke betreffende de fractie wordt doorgeschoven naar het betr. agendapunt.
3. Prov. Statenverkiezing
Tom vertelt over de geslaagde campagneslinger, deze startte in Velp en ging via Dieren, Brummen, Doesburg uiteindelijk naar Doetinchem. Rondom de Grote Kerk kwamen hier 5 slingers samen. Gea geeft aan dat er 30 mei opnieuw campagne gevoerd gaat worden, meer nieuws volgt via de gebruikelijke kanalen. Besloten wordt om Oege Feitsma vanwege zijn verkiezing in het Waterschap bloemen te geven.(Wieke verzorgt dit via Rob)
Jaarverslag
Fin. Jaarverslag: Niels is afwezig, Henk neemt de toelichting over. Het verslag van de Kascontrolecommissie(Joop Kock en Jan Nagtegaal) wordt uitgereikt. Henk licht toe: eigen vermogen is iets verminderd, het verkiezingsfonds is sterk afgenomen. Marion vraagt of de uitgaven conform de begroting waren : dit is wel zo. Henk zal de begroting in de toekomst sterk in de gaten houden. Tom krijgt nog een toelichting m.b.t. kosten webbeheer.
Jan(namens KCC-Joop is afwezig): in het verslag van de KCC staat: er is géén accountantscontrole toegepast. Dit staat er bewust, Jan is Registeraccountant, een formele accountantscontrole zou wel een hele zware sanctie zijn voor deze vereniging. De KCC doet nog de volgende aanbevelingen:
-Bij tussentijdse begrotingsafwijkingen(zeker als fors meer wordt uitgegeven dan verwacht)verdient het aanbeveling dit aan de ledenvergadering voor te leggen.
-Aanbeveling om vrijval voortaan in de begroting op te nemen
-Het saldo van het fonds aan te passen in het landelijk systeem(= € 500,– hoger)
-Afdrachten politici zijn niet allemaal correct geweest: controleren en contact opnemen met betrokkenen.
-M.b.t. kapitaalsaldo in overeenstemming brengen met saldo landelijk systeem(€ 500,–lager)
De Kascontrolecommissie stelt voor om de jaarrekening 2014 goed te keuren en Niels decharge te geven. Dit gebeurt dan ook.

Bestuur
Rick geeft een toelichting, het bestuur bleef met 3 leden over(Abdullah, Niels en Rob) Henk en Rick besloten ook aan het Bestuur deel te nemen(op verzoek van voornoemd drietal) Tom vraagt nog wat over de procedure bij aftreden, m.i.v. 2016 wordt er een aftredingsrooster opgesteld.
Sandra: i.v.m. alle verleende diensten krijgt Tom een boeket. Arie krijgt een fles wijn, voor zijn voorbije voorzitterschap en het campagnecoördinatorschap.

Fractie
Gea vertelt over de perikelen m.b.t. het Zwembad in Velp, fractie is unaniem in haar standpunt. Gea is blij voorzitter van deze fractie te zijn, fractie kan nog wel groeien in haar taken/ De fractie is erg blij met al het werk dat door het Ombudsteam verricht is.

Rondvraag
Géén

Naschrift
Triest is het dat we de volgende dag vernamen dat één van onze bekendste leden: Jan Mulderij op 25 maart overleed. Op diverse manieren: website, krant en een grote PvdA-vertegenwoordiging is Jan herdacht. Wij zullen het nog heel vaak over Jan hebben.
Moge hij rusten in Vrede.

Dieren 11 april 2015
Rob van der Weijden