Door op 18 maart 2014

Onderzoek: ook D66 slecht voor onderwijs

Geen verschil D66, CDA, VVD: Afbreuk voorzieningen, ook voor onderwijs en peuterspeelzalen.

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat D66 op het gebied van onderwijs in gemeenten geen enkel verschil maakt ten opzichte van andere rechtse partijen. Samen met de VVD en het CDA bezuinigt D66 relatief veel op sociale voorzieningen.
Gemeentebesturen waarin de PvdA meedoet snijden juist meer in het eigen vlees; zij bezuinigen meer op ambtenaren en het bureaucratische systeem.
Onderwijshuisvesting, een taak van gemeenten, blijkt bij alle partijen in even goede (of slechte) handen.
Uit het onderzoek blijkt verder dat in rechtse coalities met D66, de VVD en het CDA wel fanatiek gesneden wordt in sociale voorzieningen voor gehandicapten, maatschappelijk werk en de begeleiding van werklozen naar een baan.
Dat alles blijkt uit de statistische analyse van de Volkskrant over het verband tussen de samenstelling van de colleges en CBS-cijfers over bezuinigingen.

In Rheden is dat beeld niet anders.
Na het faillissement van Carion zijn alle onderdelen van het welzijnswerk in de markt gezet door de gemeente, dus ook de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen.
In het plan van eisen van de gemeente is geen rekening gehouden met de kenmerken van de wijk en de maatschappelijke problematiek waar VVE leidsters dagelijks mee te maken hebben. De kinderen komen uit gezinnen waar veelal meerdere problemen spelen. Firma Fris was de enige inschrijver op voorschoolse educatie en voldeed aan de wettelijke eisen.
Het college, met de D66-wethouder onderwijs stelt in beantwoording van vragen van de PvdA dat Fris niet primair verantwoordelijk is voor het oplossen van de problemen in de wijk. Dat is logisch, maar de gemeente is dat wel, en de wethouder gaat er aan voorbij dat dezelfde maatschappelijke problemen in die wijken negatieve effecten hebben met de kwaliteit van opgroeien en ontwikkelen van jonge kinderen.

Dat is juist het argument om taken van Rijk en provincie over te hevelen naar de gemeente om een samenhangend beleid te kunnen voeren dicht bij de inwoner.
Fris heeft helaas het voornemen om met peuterspeelzaal De Schatkist buurthuis de Poort in Velp-Zuid te verlaten. Het college en de D66-wethouder hechten ook geen enkel belang aan de locatie de Poort , een buurthuis waar de basisschool zich bevindt en het consultatiebureau, kortom, waar alle kinderen uit de wijk komen. Fris kiest voor opheffen van de Schatkist terwijl er genoeg vraag is van ouders naar een “gewone” peuterspeelzaalplek bij de Schatkist. Zij worden echter niet toegelaten.

Wat is de reden? Gewoon de huurprijs. Daarmee verdwijnt een voorziening uit een wijk waar deze het hardste nodig is.
Het college is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en peuterspeelzalen. Fris voert een “efficiënt “beleid. In de praktijk betekent dit minder tijd en uren voor de kinderen, en niet kijken naar de plek waar de kinderen thuishoren, maar naar de goedkoopste plek.
Ook in Velp is onderwijs niet in betere handen is bij D66, CDA en VVD.

De PvdA daarentegen kiest voor het in stand houden van deze belangrijke maatschappelijke voorziening bij de bron en in samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen voor de doelgroep.