1 januari 2016

Houdt de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil

Op 24 november, heeft de Raad ingestemd met de huisvestingsverordening Rheden 2016. Ook de Partij van de Arbeid is positief over de opgestelde verordening. Wel heeft de PvdA fractie deze avond aangegrepen om opnieuw(eerder al in debat over de woonvisie) onze zorgen te uiten over de kernvoorraad sociale huurwoning. Immers passend toewijzen kan alleen een succes worden als de huurprijs van de woning aansluit bij het inkomen van de woningzoekende.

De kerntaken van woningcorporaties zijn het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. Wij maken ons zorgen over het dalend aantal beschikbare en betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente Rheden door de verkoop van sociale huurwoningen en door het bij mutatie verhogen van de huren. Terwijl de groep inwoners, die op een sociale huurwoning zijn aangewezen of die het financieel steeds moeilijker krijgen om hun woonlasten te betalen, stijgt. Doordat het voor veel starters moeilijk is een huis te kopen en de huur voor de woningen in de vrije sector voor de lage middeninkomens te hoog is, neemt de druk op de betaalbare kernvoorraad alleen nog maar meer toe.

Wat ons betreft zijn de geschetste ontwikkelingen onwenselijk en daarom hebben wij de wethouder opgeroepen om in de prestatieafspraken(afspraken tussen de gemeente en corporaties) op te nemen dat er de komende vijf jaar geen sociale huurwoningen meer worden verkocht en dat er een gematigd huurbeleid door corporaties zal worden gevoerd.

Helaas heeft onze motie, die tot doel had om: bij de onderhandelingen met de woning corporaties in te zetten op prestatieafspraken en maatregelen die  de kernvoorraad sociale huurwoningen vergroot, zodat het passend huisvesten van  woningzoekenden en woningzoekenden met urgentie mogelijk blijft het niet gehaald. De coalitie(D66, GL, VVD, CDA, CU) wilde er geen steun aan geven.

Wij blijven ons inzetten voor voldoende sociale huurwoningen voor een eerlijke prijs.

Niels Booij