26 november 2014

Decentralisatie van rijkstaken raakt vooral de kwetsbaren!

Nederland moet bezuinigen en omdat de zorg en het sociaal beleid beiden een kleine 30% van de begroting uitmaken moet ook daarop bezuinigd worden.

Op 1 januari 2015 hevelt het rijk drie taken over naar de gemeenten; dit gaat gepaard met een bezuiniging tot 40%. De verzorging van ouderen en langdurig zieken wordt dan niet meer betaald uit de AWBZ; de gemeente moet die taak uitvoeren in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In het kader van de Participatiewet moet zij ook voormalige Wajongers en oudere klanten van de sociale werkvoorziening aan regulier werk helpen, met inzet van loonkosten subsidie. En mensen in de bijstand moeten een tegenprestatie gaan leveren. Tenslotte worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Die megaoperatie heeft vroeger of later gevolgen voor ons allemaal. De Partij van de Arbeid is het aan zijn stand verplicht te voorkomen dat sommige groepen onevenredig zwaar getroffen worden. Ik behandeldrie voorbeelden.

Als we zorg nodig hebben is het dus vanaf nu niet meer vanzelfsprekend dat de overheid voor een oplossing zorgt. De gemeente helpt tijdens keukentafelgesprekken wel om maatwerk te leveren.

Zorgvragers moeten eerst kijken wat ze zelf kunnen regelen met familie en vrienden, -de mantelzorgers dus-, en andere vrijwilligers. Maar er zijn al zoveel vrijwilligers en mantelzorgers. Op enig moment is de koek op en wat dan? Volgens de ouderenbonden zit een kwart van de ouderen zonder opvangnetwerk. En hoe voorkomen we dat mantelzorgers te zwaar belast worden?

70% van de plaatsen bij de sociale werkvoorziening verdwijnt. Het is de bedoeling dat gehandicapten met loonkostensubsidie aan een betaalde baan geholpen worden. Gaat dat lukken of komen ze straks thuis te zitten? Het wordt nog dringen aan de onderkant van de arbeidsmarkt als mensen in de bijstand, gehandicapten en mensen met weinig opleiding azen op hetzelfde werk. De gemeente tovert niet zomaar extra werkgelegenheid uit de hoge hoed.

Tot eind 2014 wordt het vervoer naar de dagopvang vergoed door de AWBZ, daarna valt dit onder de WMO. Moeten de zorginstellingen er samen met de cliënten uit zien te komen of gaat de gemeente iets regelen? Moeten mensen het vervoer naar de dagopvang straks zelf betalen?

De PvdA roept U op massaal te komen en Uw mening te geven.

Tom Couwenhoven