3 oktober 2014

De TOP 5 voor 2014 – 2018: Iedereen kan meedoen

Wij investeren in mensen, dorpen en wijken

We weten ons gelukkig gesteund door velen, onze leden maar ook geïnteresseerden die ons op scherp houden. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken… er gebeurt veel…. Daarom hebben we vijf speerpunten waar we ons op zullen richten. Van grote waarde is daarbij de steun van ons PvdA ombudsteam, zij zijn onze oren en ogen en laten ons weten wanneer mensen in de knel komen als gevolg van het beleid van de gemeente:

  1. We maken werk van werk, echte banen, stageplaatsen en ervaringsplaatsen. We moeten werk terughalen naar de regio. Dit kan door samen met bedrijfsleven, onderwijs en werkgevers nieuwe kansen te creëren met het zwaartepunt op de toerisme- en zorg industrie om zo de weggevallen banen in de traditionele sectoren op te vangen. Dit vraagt om vernieuwend denken over economische kansen, vooral door over onze eigen gemeentegrens te kijken: Rheden heeft immers als knooppunt van asfalt-/water-/spoorwegen een unieke positie om Arnhem, Veluwezoom en Achterhoek te verbinden.
  2. Vitale mensen in vitale wijken. gaat over maatwerk waarbij bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals samen aan de slag gaan om van hun wijk een goede wijk te maken. Dat gaat over kleinschalig zorg en wonen. Over een veilige leefomgeving, duurzame bouw en de mogelijkheid om hier een leven lang te blijven wonen. En dit gaat over luisteren naar de wijk: geen ingreep of aanpassing zonder afstemming met de bewoners. Mensen met een laag inkomen moeten vrijgesteld zijn van een eigen bijdrage.
  3. Mee kunnen doen gaat over betaalbaar wonen, voor iedereen bereikbare welzijn en zorg, goed en passend onderwijs, voorzieningen, sport en cultuur. Investeren aan de voorkant (preventief, stimuleren en innoveren) leidt tot duurzame besparingen. Dit gaat ook over actieve armoedebestrijding en schuldhulpverlening
  4. Ieder dorp heeft recht op tenminste één dorps- en inloophuis. Waar de bewoners een praatje kunnen maken, waar verenigingen terecht kunnen en waar het combineren van sociale functies meerwaarde biedt voor iedereen die hier binnen loopt. Dat kan een eigen locatie zijn maar ook een ‘gedeelde’ locatie met bijvoorbeeld scholen, verenigingen of anderszins.
  5. Burgerparticipatie is meer dan bewoners inspreekrecht geven op een informatieavond in de raad, een inloopwinkel of pitchen in het dorpshuis… Wij blijven ook de komende vier jaar naar de mensen toe gaan om ze te bevragen en te betrekken bij onderwerpen die mensen raken. Juist om die groep mensen te bereiken die het geloof en vertrouwen in de overheid hebben opgegeven. We willen structureel aan de slag bij de middelbare scholen zodat de tieners van nu al kennis maken met politiek en over vier jaar naar de stembussen gaan.