12 oktober 2015

Algemene Beschouwingen 2015 Partij van de Arbeid

Deze gemeente kan zoveel beter
Het commentaar van de Partij van de Arbeid beperkt zich dit jaar tot de bezuinigingen op de zorg, de manier waarop het college de burgerparticipatie vorm geeft en de gemeente financiën.

Per 1 januari van dit jaar is de gemeente Rheden belast met de uitvoering van nieuwe taken (Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet). Door deze onder te brengen bij één instantie, de gemeente, kan deze de taken efficiënter organiseren. Het rijk heeft daarom een bezuiniging toegepast. Het College van Burgemeester en Wethouders, bestaande uit een coalitie van D66, VVD, CDA, Groen Links en gedoogd door de Christen Unie, heeft daaroverheen nog extra bezuinigd. Indien de beoogde bezuinigingen niet gehaald worden, zal de gemeente verder bezuinigen op ……. het sociale domein, dus ten laste van de kwetsbaren in de samenleving.
Over waar dit toe kan leiden, het volgende: Mensen willen niet afhankelijk zijn, zij kloppen echt niet voor ieder wissewasje aan bij de gemeente. Maar een jonge moeder met MS wordt verwezen naar haar ouders, een andere inwoner moet haar doorligplekken laten verzorgen door een vrijwilliger. Kortom maak je geen zorgen als je maar één been hebt, je kunt altijd nog hinkelen.
De Partij van de Arbeid wil graag dat iedereen mee kan doen, jong en oud, arm en rijk. Wij zien prachtige initiatieven in onze gemeente, zoals de Plusbus. Wij zouden het een goed idee vinden wanneer deze ook voor mensen meteen laag inkomen toegankelijk wordt en stellen voor om deze voorziening in het pakket van de Gelrepas op te nemen.

Burgerparticipatie
Voor burgerparticipatie trekt dit College geld uit. Maar als wij zien wat dat oplevert, vragen wij ons af of dat geld niet verspild wordt. Burgers betrekken bij planvorming kan veel opleveren, maar dan moet de speelruimte wel vooraf helder zijn. Te vaak bedenkt de gemeente een plan en mag de burger reageren. En wat gebeurt er als de burger het er niet eens is met de plannen die op het gemeentehuis bedacht zijn? Te vaak moeten onze inwoners lang wachten voordat zij antwoord krijgen op vragen en opmerkingen. En meestal komt het er op neer dat de gemeente gewoon zijn gang gaat. Neem de burger wel serieus: of het nu gaat over voetbalvelden, sluiting van de spoorwegovergangen of een nieuw zwembad. Leg het probleem voor en werk gezamenlijk naar een oplossing toe.
En wat voor de burger geldt, geldt zeker ook voor collega raadsleden, zelfs al zitten die in de oppositie of hebben zij een andere mening. Of zullen we voortaan alle voorstellen maar gelijk in stemming brengen, omdat we weten dat er toch al een meerderheid voor is? Dat heeft niets met democratie te maken. Veel partijen hebben Democratie in hun naam staan, zorg dat het daar niet bij blijft! U hoeft het niet met ons eens te zijn, maar neem ons tenminste serieus, dat doen wij omgekeerd ook.

De financiën: Zorg om de private rijkdom en publieke armoede
Het is nog steeds onduidelijk hoeveel geld de zorg moet/mag kosten. Het College heeft het beleid nog niet geëvalueerd. De toegang tot de zorg wordt echter steeds verder ingeperkt. De PvdA had hiervoor geld willen reserveren, zoals dat ook in andere gemeente gebeurt; het College heeft dat niet gedaan en betaalt de zorg nog steeds op voorschotbasis. Betekent dit dat cliënten straks geld terug moeten betalen?

De gemeente wordt steeds minder sociaal, maar het College investeert wel in de economie. Bijvoorbeeld door in Velp een deel van de betaald parkeren zones af te schaffen. Dat mag € 100 000 per jaar kosten. De PvdA is groot voorstander van investeren in de economie. Maar of de vermindering van de parkeergelden een beter economisch klimaat gaat opleveren ….. Wij geloven daar niet in. Stimuleren van de economie moet echte banen opleveren. Een goede startpositie op de arbeidsmarkt is daarbij een eerste vereiste, maar wat als er geen werk is. Ook vorig jaar hebben wij hier aandacht voor gevraagd. Wij willen graag dat het college werk maakt van een goed economisch beleid dat zich richt op het versterken van de arbeidsmarkt en op het aanbod van werk, met name voor de mbo-ers in deze gemeente. Deze mensen kunnen moeilijk tot geen werk vinden. Wij vinden verder dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en geen mensen meer moet inhuren op payrol basis. Wij hadden die € 100 000 liever geïnvesteerd in deze mensen.
In de voorjaarsnota doet het college een voorstel om de OZB-verhoging te beperken tot 1 %, omdat de inflatie het afgelopen jaar historisch laag was. Maar al jaren is de ozb verhoging lager geweest dan de inflatie. Is het doel van dit college om over een paar jaar de Gelderse gemeente te zijn met de laagste lasten? Dat lijkt ons geen doel op zich. In plaats van de OZB te verlagen, zouden wij ervoor kiezen om deze te verhogen met 2,5 %. Het geld dat u de komende jaren krijgt vanuit de landelijke overheid voor een pilot voor de huishoudelijke hulp kan met die extra verhoging ook na 2017 gecontinueerd worden. Het extra geld vanuit Den Haag was ook bedoeld om de eigen bijdrage terug te brengen, zodat de huishoudelijke hulp voor meer mensen bereikbaar wordt, het levert bovendien extra banen op in de zorg. Extra banen die hard nodig zijn. Dat noemen wij investeren in mensen, in echte banen, in de economie. Dit college heeft echter besloten om de tarieven niet verder te verlagen. Een doeluitkering anders besteden dan bedoeld, dat kan toch beter?

Tenslotte de gemeentelijke organisatie. De PvdA heeft een analyse gemaakt van de kosten van deze gemeente in vergelijking met andere soortgelijke gemeenten. En dit baart ons grote zorgen.
Deze coalitie bezuinigt, dat kan helaas niet anders. Maar de keuzes die zijn gemaakt, zijn niet onze keuzes. Teveel geld gaat naar de eigen organisatie, te weinig naar de mensen die dat nodig hebben. Reclame maken met gratis parkeren terwijl het geld voor de WMO gebruikt wordt om tekorten te dekken en de armoede toeneemt… hier klopt iets niet… als Partij van de Arbeid kunnen we hier in ieder geval niet achter staan.
Gea Hofstede