Door Marion Schoeman op 9 januari 2015

Partij van de Arbeid over Armoede: Onacceptabel in Nederland en dus ook in Rheden!!

Tijdens de raadsvergadering van november stond de Kadernota “Samen Armoede aanpakken” op de agenda. Voor de PvdA een belangrijke nota omdat armoede ook in Rheden voorkomt. Voor de bestrijding daarvan is door het Rijk extra geld aan gemeenten toegekend, met als doel om de grote groep kwetsbare mensen met de laagste inkomens een extra steuntje in de rug te geven. De fractie van de PvdA geeft met name prioriteit aan de bestrijding van kinderarmoede en het compenseren van mensen die kampen met gezondheidsproblemen voor een achteruitgang in inkomen door een stapeling aan effecten, zoals hogere zorgkosten, hoge eigen bijdrage en het wegvallen van bepaalde vergoedingen.

Kinderarmoede

Wij hebben meerdere malen aandacht gevraagd voor het alarmerende rapport van de Kinderombudsman over de rechten van het kind. In dit rapport pleit hij voor een regelrechte aanval op de armoede door het voeren van een kindgericht armoedebeleid. De armoede onder gezinnen met kinderen in alle leeftijden dient met alle mogelijke middelen bestreden te worden. Het is duidelijk dat vooral de gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs tussen de 12 en 18 jaar met een laag inkomen het zwaar hebben. Het kabinet heeft dit ook ingezien en daarvoor extra miljoenen, de Klijnsma-gelden, beschikbaar gesteld.

Helaas zet onze gemeente dit extra geld in (nog) niet volledig in voor het ontwikkelen van een volledig en leeftijdsgebonden kindpakket. In de Kadernota heeft zij het kindpakket slechts in beperkte vorm opgenomen. Het overblijvende geld besteedt zij voor uitbreiding van andere voorzieningen ten behoeve van de minima, zoals de uitbreiding van de Gelrepas. Wij hadden gehoopt op een volwaardig kindpakket met daarin vouchers voor nieuwe kleding, zwemlessen, verjaardagspartijtjes en schooluitjes. De fractie van de PvdA heeft haar bezwaren in de gemeenteraad kenbaar gemaakt en zal de verdere uitwerking van het kindpakket blijven volgen.

Armoede chronisch zieken en gehandicapten

De PvdA vindt het schrijnend dat de € 450 000 bedoeld voor compensatie van chronisch zieken

en gehandicapten niet volledig naar deze doelgroep gaat. Deze mensen hebben te maken met het hoge eigen risico door hoge zorgkosten. Wij hebben daarom samen met de SP voorgesteld het eigen risico voor deze doelgroep te vergoeden. Helaas denkt het college daar anders over en heeft slechts het deel van deze mensen met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm een goedkopere collectieve zorgverzekering aangeboden en € 50 000 uitgetrokken om te compenseren voor het feit dat ze een dure aanvullende verzekering nodig hebben. De rest, ruim € 400 000 wordt niet aan deze doelgroep besteed maar gebruikt om andere noden in het sociale domein te kunnen opvangen. Door deze keuze wordt de kans groot dat het inkomen van meer mensen, die het tot nu toe konden redden, onder de armoedegrens zakt. Deze groep heeft namelijk te maken met een stapeling van toenemende kosten, zoals een hoger eigen risico en grotere eigen bijdragen voor de zorgkosten.

Twee redenen voor de PvdA om, ondanks de vele goede maatregelen, -langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding, Gelrepas en collectieve verzekering-, die ook in deze Kadernota staan, toch tegen te stemmen. Wij houden de uitwerking van de Kadernota in de gaten en staan samen met ons ombudsteam ook in 2015 voor onze inwoners klaar.

Marion Schoeman, fractielid PvdA Rheden

Marion Schoeman

Marion Schoeman

Plaatsvervangend fractievoorzitter De PvdA past bij mij omdat solidariteit en eerlijk delen bij mij hoog in het vaandel staan. Inwoners maken de gemeente sterk, niet andersom. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen aan onze samenleving. We bezuinigen niet op mensen die weinig hebben of die zorg nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Daar

Meer over Marion Schoeman