Wonen

Wonen is een primaire levensbehoefte. Iedereen moet passend kunnen wonen. Daarom moeten er voldoende sociale huurwoningen en woningen voor de middeninkomens zijn. En de gemeente moet bij woningaanpassingen maatwerk bieden.

Om de sociale huurwoningvoorraad op peil te brengen, moeten we naar uitbreidingsmogelijkheden zoeken. De corporaties mogen zeker geen sociale huurwoningen verkopen als daarmee het aantal sociale huurwoningen onder het afgesproken aantal zakt.Niet alleen de woning is belangrijk want goed wonen is méér dan een dak boven je hoofd. Iedereen verdient een buurt waar hij zich veilig en thuis voelt. Een buurt waar kinderen op straat kunnen spelen en waar mensen mét in plaats van naast elkaar leven.

Een dergelijke buurt ontstaat als gemeente en bewoners de handen ineen slaan. De PvdA gaat er daarom samen met bewoners voor zorgen dat  buurten er goed uitzien  en veilig zijn. Want prettig wonen gaat niet alleen over goede woningen voor iedereen, maar ook over schone straten, schone lucht, goed openbaar vervoer, fatsoenlijke voorzieningen, een buurtagent en wijkverpleging.

Een sterke PvdA gaat…

 • Sociale woningbouw bevorderen om te zorgen dat het aantal huurwoningen binnen vier jaar op peil is, bijvoorbeeld op gemeentegrond zoals van de Tender en aan de Imboschlaan in Dieren.
 • De verkoop van sociale huurwoningen tegen gaan zolang de kernvoorraad niet op orde is.
 • De slaagkans op een sociale huurwoning terug brengen naar 1,5 jaar.
 • Bouwen voor jongeren stimuleren, bijvoorbeeld door de ombouw van zakelijk vastgoed.
 • Startersleningen instellen.
 • De bouw van goedkope vrije sectorwoningen bevorderen
 • Ervoor zorgen dat mensen die hulp nodig hebben in hun zoektocht naar een passende woning, een wooncoach kunnen raadplegen.
 • De gemeente laten inspelen op de huidige en toekomstige vraag naar levensloop bestendige woningen van duurzame kwaliteit.
 • Buurtnetwerken stimuleren, waarbij ook de woonomgeving aandacht krijgt. Wij denken dan aan o.a. veiligheid, criminaliteit, onderhoud van straten en stoepen en beplanting
 • De pilot Opplusproject Dieren uitbreiden naar de andere woonkernen.
 • Proberen goederenvervoer over de IJssellijn tegen te houden.
 • Knelpunten in het fietsverkeer oplossen die de Fietsersbond heeft opgespoord.
 • Achterstallig onderhoud van trottoirs oplossen
 • In overleg met Vivare zorgen dat de leefbaarheid in buurten niet in het geding komt.
 • Zorgen dat straatnaamgeving niet leidt tot verwarring van hulpdiensten, zoals bij Arnhemsestraatweg en de Arnhemseweg in het dorp Rheden.