Wonen en woonomgeving

Goed wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Iedereen verdient een fijne buurt om in te wonen. Een buurt waar men zich veilig en thuis voelt, waar kinderen op straat kunnen spelen en waar mensen mét in plaats van naast elkaar leven. Een dergelijke buurt ontstaat als gemeente en bewoners de handen ineen slaan. De PvdA gaat er daarom samen met bewoners voor zorgen dat buurten er goed uit zien en vooral ook veilig zijn. Want prettig wonen gaat niet alleen over goede woningen voor iedereen, maar ook over schone en prettige straten, schone lucht, goed openbaar vervoer, fatsoenlijke voorzieningen, een buurtagent en een wijkverpleger.

Prettig wonen betekent ook dat we mét elkaar samenleven in plaats van tegenover elkaar staan in onze woonomgeving. De PvdA steunt mensen die in de verdrukking dreigen te komen.

Wij willen de burger meer bij woonzaken betrekken, zie ook de paragraaf over de dorpen.

De PvdA vindt dat we ons maximaal moeten inzetten voor een duurzame en groene samenleving. De Gemeente Rheden beschikt over prachtige natuurwaarden. Landschappen, landgoederen, uiterwaarden, moeten voor de toekomst door middel van een goed beheer behouden blijven. De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. Bij functieverandering en daaruit voortvloeiende ontwikkeling van plannen voor nieuwbouw en verbouw in het landelijk gebied gaan wij uit van ‘duurzaam’ bouwen waarmee wij de woonlasten beperken en het milieu sparen.

Met de binnen de Gemeente actieve agrariërs willen wij afspraken maken over landschapsbeheer als tegenprestatie voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.
Met het concept ‘groene vallei’ willen wij verder gaan: Door samenwerking tussen (recreatieve) ondernemers, onderwijsinstellingen, en instellingen voor natuurbehoud zal de positie van de Gemeente Rheden versterken. Rheden, bij uitstek de gemeente waar recreatie, natuurbehoud en ontwikkeling elkaar versterken.

De PvdA kiest voor een duurzame toekomst. De gemeente moet zich samen met de partners in de regio blijven inzetten voor een andere energiehuishouding. Het gaat daarbij om het overgaan van olie en gas op bio-, zonne- en windenergie. De PvdA wil dat Rheden voorop loopt bij het decentraal opwekken van duurzame energie. Burgerinitiatieven op dit gebied verdienen alle steun.

Rheden op weg naar CO2 Neutraal willen wij daarom doorzetten. Daarbij willen wij onderzoeken of de Beemd of samen met Duiven en Arnhem de locaties IJsseloord of Duiven geschikt zijn om windmolens te plaatsen. Wij willen geen grote windmolens op Rhedens grondgebied wegens de landschapsaantasting.

We vinden dat in deze vergrijzende gemeente de gemeente moet inzetten op goedkope woningbouw voor jongeren, waar dat maar enigszins mogelijk is (bijvoorbeeld door kantoorgebouwen met behulp van provinciaal geld om te bouwen.

Wat kan er beter

Wij willen dat in 2015 minimaal 20% van de Rhedense daken, zowel bij particulieren als bij instellingen en bedrijven zonnepanelen en zonneboilers heeft en als het dak niet geschikt is hiervoor dat er een groen dak van gemaakt wordt. De PvdA wil dat hier een subsidieregeling voor komt.

Wij willen blijvend samenwerken met de woningbouwcorporaties (Vivare en Portaal) en andere relevante bouwondernemers en ontwikkelaars.

Voedsel- en beleeftuinen maken het telen, oogsten en afzetten van voedsel in onze gemeente mogelijk. Het levert een bijdrage aan milieu, leefbaarheid, gezondheid en lokale economie. Aanleg kan plaatsvinden op braakliggende terreinen waar voorlopig niet gebouwd wordt en op stukken openbaar groen.

Aanleg en beheer van voedsel- en beleeftuinen is een ideale manier om verloedering en waardedaling van braakliggende terreinen tegen te gaan, het bevordert de sociale cohesie en kan dagbesteding vormen voor kwetsbare burgers en re-integratie van langdurige werkelozen.

Wij willen met de basisscholen van Rheden een afspraak maken over het project de Energieke School. Een project over duurzame energie voor leerlingen van de basisscholen. Doel van het project is leerlingen bewust maken van groene energie.

Wat willen we doen

 • De keuze voor renovatie, nieuwbouw of sloop dient zeer zorgvuldig te worden afgewogen.
 • PvdA wil aansluiting bij de huidige en toekomstige vraag naar levensloopbestendige woningen van een duurzame kwaliteit.
 • Wij willen dat de bestaande woningvoorraad van Rheden zo energieneutraal wordt als technisch mogelijk is. Daar willen wij subsidies en leningen voor inzetten.
 • De gemeente faciliteert waar mogelijk sociale woningbouw.
 • Wij willen werken aan buurtnetwerken, waarbij ook de woonomgeving aandacht krijgt. Wij denken dan aan o.a. veiligheid, criminaliteit, onderhoud van straten en stoepen, beplanting.
 • Het pilot Opplusproject Dieren willen wij uitbreiden naar de andere woonkernen
 • Wij schenken aandacht aan de conclusies van het 70+ Huisbezoekproject.
 • Wij willen dat de gemeente actieve inspanningen verricht om voedsel- en beleeftuinen speerpunt in het beleid te maken en deze binnen de gemeente Rheden daadwerkelijk tot bloei te laten komen. Daarbij wordt samengewerkt met betrokken scholen zoals Helicon en andere partijen, zoals de Stadsakkers in Apeldoorn, de voedselbanken en de Stichting Mensen in de Bijstand.
 • We willen de Energieke School invoeren.
 • We willen slim investeren in bouwen voor jongeren
 • Traverse Dieren moet nu snel gerealiseerd worden. Dat heeft prioriteit voor de PvdA.
 • We zijn tegen toename goederenvervoer over de IJssellijn
 • Knelpunten in het fietsverkeer die de Fietsersbond heeft opgespoord willen wij zoveel als mogelijk oplossen.