Jeugdzorg

Ieder kind moet de best mogelijke start krijgen in zijn of haar leven. Zo'n start vraagt om een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving. Waar zich problemen in de opvoeding voordoen zetten we zoveel mogelijk in op de versterking en ondersteuning van de eigen kracht van gezinnen. Het eigen netwerk van het gezin kan in de ondersteuning een belangrijke rol spelen. Hulpverlening kan daarbij helpen. Samen zorgen we er dan voor dat die veilige en liefdevolle omgeving er weer is voor het kind.

Er zijn op dit moment vaak teveel hulpverleners actief rondom gezinnen met problemen. Het is daardoor niet altijd duidelijk welke zorgverlener waarvoor verantwoordelijk is. Dit kan anders door voor ieder gezin waar zich problemen voordoen te werken volgens het beginsel: één gezin, één plan, één hulpverlener.

Gezinnen met problemen moeten vaak te lang wachten op ondersteuning. Door bureaucratie en verkokering wordt er inefficiënt gewerkt. Als de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, is samenwerking en ontkokering topprioriteit.

Er is op dit moment te weinig verbinding tussen de professionele jeugdzorg en de eigen omgeving van het gezin (school, sportverenigingen, buurt). Problemen moeten zoveel mogelijk worden opgelost door de omgeving van het gezin te betrekken in de ondersteuning van ouders en kinderen.

Wat willen we doen?

 • We gaan uit van een positief jeugdbeleid waarin het versterken van de eigen kracht van opvoeders en kinderen centraal staat en daar waar het nodig is ondersteund wordt.
 • Wij organiseren de zorg voor gezinnen volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener. Deze hulpverlener activeert samen met het gezin het netwerk, coördineert waar nodig de professionele zorg, luistert naar de kinderen en schakelt eventueel experts in.
 • Samenwerking tussen alle partijen die zich in een wijk bezighouden met de zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen staat in de organisatie van ons jeugdbeleid centraal.
 • Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel. Wij willen niet alleen een snelle intake, maar ook een snelle start van de behandeling. Wanneer er een wachtlijst dreigt te ontstaan, grijpen we direct in door met alle betrokken partijen afspraken te maken over tijdelijke maatregelen.
 • Eigen bijdragen in de jeugdzorg zijn onaanvaardbaar behalve de wettelijk verplichte.
 • De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de zorg voor jongeren houdt niet op wanneer zij 18 worden. Als jongeren ook na hun 18e ondersteuning nodig hebben, zorgt de gemeente dat de overgang naar volwassenenzorg (Wmo, VG, GGZ) goed verloopt. We laten geen jongeren tussen wal en schip vallen.
 • Spijbelen kan een opmaat zijn voor schooluitval. Leerplichtambtenaren lopen nog te vaak achter de feiten aan, omdat scholen spijbelen niet of te laat melden. We maken met scholen afspraken om spijbelen verder terug te dringen.
 • We zetten in op snelle signalering van schooluitval. Bij uitval van kinderen in het MBO en VO kunnen Jongerencoaches een belangrijke rol spelen om jongeren die uitvallen zo snel mogelijk weer terug op school te krijgen.
 • Wij stimuleren deskundigheid van zorgverleners, onderwijzers en agenten op het gebied van veiligheid en de aanpak/signalering van huislijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eer-gerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s, loverboy-problematiek en radicalisering.
 • De PvdA vindt peuterspeelzalen voor alle kinderen een wezenlijk deel van de opvoeding. In een te voeren kerntakendiscussie zullen we bepleiten dat gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk weer beschikbaar komt. Voor ons heeft dat prioriteit.
 • Goed onderwijs is één van de pijlers van een ontwikkelde samenleving. Het streven is dat leerlingen aan het einde van hun schooltijd een diploma of een startkwalificatie hebben waarmee zij voldoende kansen op de arbeidsmarkt hebben. De gemeente draagt hieraan bij door te zorgen voor schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van de tijd en voldoende leerplichtambtenaren. Zij voert regelmatig overleg met het onderwijsveld.