Armoedebestrijding

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft groeit. Armoede betekent niet meedoen aan maatschappelijke activiteiten, vaak een ongezondere levensstijl en mogelijk vereenzaming. Dat mogen we niet laten gebeuren! De PvdA wil dat iedereen meedoet. Armoedebestrijding is vaak ook het voeren van een adequaat preventief beleid. Niet alleen mensen met lage inkomens, maar ook die met een middeninkomen raken vaak onnodig in de problemen.

Het investeren in preventie is heel belangrijk, b.v. om schulden te voorkomen. We kunnen inwoners actief benaderen (via een zogeheten ‘geldloket’, voordat zij in de problemen komen. Ook instellingen als woningcorporaties kunnen helpen problemen op te lossen.
Het loont om mensen in de bijstand actief te begeleiden naar blijvend werk, betaald en gesubsidieerd. Soms moeten we accepteren dat vrijwilligerswerk voor hen de enig mogelijkheid is. In Rheden is al jaren het PvdA-ombudsteam actief: een groep vrijwilligers die mensen in nood, mensen die vermalen worden tussen regels en instanties helpt om –soms letterlijk- te overleven in de moderne bureaucratie. Het team komt schrijnende situaties tegen en probeert te helpen, hoe moeilijk dat soms is. Hun ervaringen zijn voor ons een basis om de knelpunten in de samenleving te signaleren en een actief sociaal beleid te ontwikkelen. Wij gaan er voor zorgen dat het ombudsteam ook bekend is bij inwoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Een sterke PvdA gaat…

  • Alle wettelijke middelen inzetten om te voorkomen dat mensen onder de armoedegrens terecht komen.
  • Met nutsbedrijven en woningbouwcorporaties afspraken maken over het snel melden van betalingsachterstanden. Deze afspraken gaan we als gemeente ook maken met particuliere verhuurders en bijvoorbeeld telecom bedrijven.
  • Convenanten sluiten met deurwaarders om hoge incassokosten te voorkomen.
  • De capaciteit van de schuldhulpverlening groter maken en de kwaliteit beter.
  • De voedselbanken subsidiëren. Hoewel wij er naar streven dat voedselbanken snel tot het verleden behoren, zijn ze op dit moment nog hard nodig.