Armoedebestrijding

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft groeit. Armoede betekent niet meedoen aan maatschappelijke activiteiten, vaak een ongezondere levensstijl en mogelijk vereenzaming. Dat mogen we niet laten gebeuren! Kinderen uit gezinnen die in armoede leven verdienen onze bescherming. Er zijn te veel kinderen die te vaak zonder warme maaltijd naar bed moeten of die geen behoorlijk ontbijt krijgen, ook in Rheden! Structurele armoede is voor ons onaanvaardbaar. Niet meedoen komt maar deels door een gebrek aan geld. Het komt ook door een vorm van berusting en vervreemding: ‘wij horen er toch niet bij’. Armoede als een soort levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel. Dit vraagt om een frontale aanval op armoede. Schulden en armoede gaan vaak hand in hand. Het oplossen van schuldenproblematiek is een voorwaarde voor mensen om weer een toekomst op te bouwen. Inzet van schuldhulpverlening verdient een grote prioriteit, gekoppeld aan het voorkomen van nieuwe schulden, mede door het toeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. In Rheden is al jaren het PvdA-ombudsteam actief: een groep vrijwilligers die mensen in nood, mensen die vermalen worden tussen regels en instanties helpt om –soms letterlijk- te overleven in de moderne bureaucratie. Deze groep vrijwilligers komt de meest schrijnende situaties tegen en probeert te helpen, hoe moeilijk dat soms is. Hun ervaringen zijn voor ons een basis om de knelpunten in de samenleving aan te pakken. We willen die ervaringen gebruiken voor een actief sociaal beleid!

In Rheden zitten meer dan 300 inwoners in de schuldhulpverlening. Uitstroom is ook minder makkelijk dan voorheen. Nog te vaak is de inzet gericht op het oplossen van schulden, niet op het voorkomen daarvan.

Datzelfde geldt voor armoedebestrijding. Te vaak is de inzet gericht op een oplossing voor de korte termijn of voor een deelprobleem. Er is onvoldoende aandacht voor een structurele oplossing voor de persoon of het gezin.

Wat willen we doen?

  • De Gelrepas blijft beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Activiteiten die bijdragen aan vergroting van netwerk en kansen op werk worden zwaarder gesubsidieerd en kinderen krijgen voorrang. We zorgen dat het aantal Rhedense activiteiten binnen de Gelrepas wordt uitgebreid. Als dat niet lukt worden ook de openbaarvervoerkosten voor de activiteit in Arnhem meebekostigd.
  • In regioverband willen we ons inzetten voor gratis openbaar vervoer voor alle Gelrepashouders.
  • Het lidmaatschap van een sportclub is en blijft gratis voor kinderen tot 18 jaar die een Gelrepas hebben.
  • Om gezondheidsproblemen te voorkomen, zorgen we dat minima een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand voor medische kosten en – waar nodig en mogelijk – voor hun eigen risico. Dat gaat gepaard met gesprekken over preventie. ZZP’ers met een minimuminkomen kunnen op dezelfde condities als de minima een (aanvullende) verzekering afsluiten
  • De lessen uit het PvdA-ombudsteam vertalen we naar gemeentelijk beleid: voorkomen is beter dan genezen. We blijven inzetten op ondersteuning bij de aanvraag van voorzieningen waar mensen recht op hebben.
  • We voeren regelmatig overleg met de vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding bezighouden om de kwaliteit van de samenwerking en kennis uit te wisselen.
  • Met woningbouwcorporaties en nutsbedrijven maken we afspraken over het snel melden van achterstanden van betaling. Bij zo’n melding wordt direct door de gemeente contact met de bewoner gelegd. We willen voorkomen dat problematische schulden ontstaan en daardoor huisuitzettingen. Convenanten met deurwaarders moeten hoge incassokosten voorkomen.
  • De capaciteit voor schuldhulpverlening moet groter en de kwaliteit moet beter om de problemen sneller aan te pakken.
  • Hoewel wij er naar streven dat voedselbanken snel tot het verleden behoren, zijn de voedselbanken op dit moment nog hard nodig. Zolang dit het geval is willen we dat de gemeente afspraken maakt met de detail- en groothandel over de bevoorrading van voedselbanken en verstrekt daarvoor ook een financiële tegemoetkoming, zodat ze betere pakketten kunnen samenstellen.
  • We willen dat de gemeente samen met scholen, instellingen en ondernemers er voor gaat zorgen dat alle kinderen schoolmelk en schoolfruit krijgen. Meedoen is op basis van vrijwilligheid en hiervoor betalen ouders naar rato van hun inkomen een kleine bijdrage. Minima en Gelrepashouders kunnen deze kosten terugkrijgen of vrijstelling van betaling krijgen.