22 mei 2017

Jaarverslag 2016 PvdA-fractie Rheden

De Rhedense PvdA fractie

De Rhedense fractie bestaat uit 4 raadsleden (Gea, Marion, Mehmet en Niels) en 2 raadsvolgers (Lara en Rob).

De fractie functioneert als team, er wordt prima samengewerkt en de sfeer is open en prettig.

Helaas heeft Lara gedurende het jaar besloten om te stoppen.

Wij danken Lara hartelijk voor haar inzet. De fractie heeft besloten om niet op zoek te gaan naar een vervanger voor Lara, maar om te kiezen voor continuïteit binnen de fractie.

In het jaarverslag 2016 proberen we als fractie de rode draden van de politieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar weer te geven. In vogelvlucht treft u een korte terugblik aan van onze aanpak en onze activiteiten in en buiten de raad.

 1. Raadsperiode 2014-2018: Onze Speerpunten  

Maar voor we dat doen wil de fractie nog even kort de aanpak toelichten van onze raadsperiode 2014-2018. Uitgangspunt bij de aanpak van ons raadswerk is dat we zoveel mogelijk de lijn volgen van ons verkiezingsprogramma en de speerpunten uit onze TOP 5. Het motto daarvan is: Iedereen kan meedoen.

Dan hebben we het over:

 1. Werk en inkomen, voldoende banen, garantiebanen, beschut werk en meer stage en leer-en werkplekken voor jongeren;
 2. Mee kunnen doen, gaat om goed en betaalbaar kunnen (blijven) wonen, het bieden van goede zorg en welzijnsvoorzieningen
 3. Vitale mensen in vitale wijken, gaat het onze inwoners goed dan gaat het ook de gemeente goed. Dus voldoende zorg en hulp op maat, inzet op armoedebestrijding met maatregelen waar behoefte aan is en meer en sneller werk maken van de aanpak van schulden.
 4. Ieder dorp een inloop- of dorpshuis. Hier wordt de ontmoeting laagdrempelig voor inwoners geregeld, het is ook de vindplaats van mensen waar het niet zo goed mee gaat, omdat ze hier eerder hun verhaal durven te vertellen dan op het gemeentehuis of bij instellingen.
 5. Burgerparticipatie, we willen dat bewoners bij belangrijke ontwikkelingen of beleidsplannen die rechtstreeks gevolgen voor hen hebben aan de voorkant betrokken worden en kunnen mee praten, denken en daar waar mogelijk mee beslissen.

  2. De aanpak van de Fractie in de raad

Gedurende deze raadsperiode moeten wij als oppositiepartij proberen om kaders en beleidsplannen bij te stellen en het gevoerde beleid te controleren. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker wanneer het beleid betreft waar wij het niet mee eens zijn.

In de raad benaderen we beleidsplannen en voorstellen van het college kritisch en daar waar dat kan zijn we kritisch opbouwend en constructief.  Als voorstellen niet passen bij onze idealen of het niet overeenkomt met de speerpunten waar wij voor gaan en staan, dan doen we tegenvoorstellen of komen met een motie of een amendement. We zijn niet een partij, die zomaar  “nee” op een voorstel zegt. Pas als er niks verandert op een voor ons belangrijk voorstel of het voorgestelde beleid, dan stemmen we beargumenteerd tegen!

Want we zitten niet in de raad om de coalitie naar de mond te praten, maar om onze Top 5 zoveel mogelijk te realiseren en te zorgen dat inwoners volwaardig mee kunnen doen! Dat is ook onze lijn geweest in 2016.

3. De resultaten van 2016

De fractie heeft in 2016, 7 amendementen en 22 moties ingebracht waarmee wij getracht hebben het beleid positief voor onze inwoners te beïnvloeden.

In sommige gevallen is dit ook gelukt.

Met enige regelmaat besluiten wij als fractie om moties na een toezegging van het college niet in stemming te brengen.

 • op economisch beleid om banen te behouden dan wel meer banen te creëren
 • om de toegang tot zorg en welzijn te verbeteren
 • een onderzoek te doen om o.a. de eigen bijdrage af te schaffen voor bepaalde groepen mensen die zorg mijden omdat ze de zorgkosten niet kunnen betalen
 • om onderzoek te doen om meer en betere kindpakketten te verstrekken aan kinderen en jongeren
 • om jongeren te helpen met school, werk en inkomen of om ze te helpen bij hun schulden.
 • Motie Het Guus Dijkhuizenplein is ingetrokken. We hebben een toezegging gekregen en mede dankzij de PvdA is het Guus Dijkhuizenplein inmiddels een feit.
 • Wij hebben een toezegging gehad van het college dat de respijtzorg geëvalueerd wordt en dat er aanvullend beleid wordt gemaakt.
 • Op onze motie: WMO geld over, eigen bijdrage omlaag hebben wij een toezegging van het college gekregen dat hier naar gekeken wordt.
 • De motie: help jongeren uit de schulden wordt ook betrokken door het college bij de evaluatie van het schuldenbeleid.
 • De motie adempauze wordt ook door het college meegenomen in het op te stellen beleid.

Andere voorbeelden zijn: dat we er voor gezorgd hebben dat de Theothorne-regeling is verlengd,  het budget voor gymvervoer aan scholen is onderzocht en aangepast, en de schulddienstverlening aan onze inwoners op een aantal zaken is versneld en verbeterd.

Deze moties hebben er o.a. voor gezorgd dat onze inwoners gebruik kunnen blijven maken van een podiumvoorziening, dat het vervoer naar de gymzalen gewaarborgd blijft en dat de toegang tot de schulddienstverlening sneller en klantvriendelijker wordt voor onze inwoners.

Toch blijft het in de raad lastig om de coalitiepartijen mee te krijgen of de coalitie te breken. Maar soms lukt het om samen met een coalitiepartij moties in te dienen om het voorgestelde beleid aangepast te krijgen.

Wanneer wij extra geld of ander beleid wensen voor het sociale domein krijgen onze voorstellen vaak geen meerderheid. Op deze momenten laten wij duidelijke verschillen zien met de coalitiepartijen.

Bij de Algemene beschouwingen en bij begrotingsbehandelingen zijn deze verschillen duidelijk naar voren gekomen. Wij hebben ons tijdens deze vergaderingen uitgesproken tegen het gevoerde beleid. Wij hebben het college met een ander soort motie opgeroepen meer te doen tegen armoede en armoede bij kinderen in het bijzonder:

Citaat uit de motie: Wij willen dat het college meer doet en er sneller voor gaat zorgen  dat de armoede onder kinderen effectiever wordt bestreden. Daar is nu structureel extra geld voor beschikbaar.  Wij willen dat er snel een goed plan van aanpak komt met daarin uitgewerkte opties. Eén kind in de armoede, is in een rijk land als het onze, er één teveel.

Ook in onze gemeente zijn er 1200 kinderen die door armoede niet volwaardig mee kunnen doen, en zij  ook later een grotere kans hebben op armoede. Alle reden dus om hier maximaal op in te zetten.

Helaas, en onbegrijpelijk, werd ons voorstel niet aangenomen. Volgens het college wordt er al voldoende gedaan aan armoedebestrijding. Natuurlijk gaan wij hier niet mee akkoord en zullen wij ook in 2017 er alles aan doen om de kinderarmoede in Rheden met de Klijnsma-gelden te bestrijden!

Werk maken van Werk:
Op verschillende momenten en via moties hebben wij aandacht gevraagd voor werk en stageplaatsen en hierop gedane toezegging. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en zich nadrukkelijker inzetten voor werk. Bij de voorjaarsnota zijn wij hier heel helder over geweest: De overheid moet een faciliterende rol vervullen, zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Creëer een platform van werkgevers, overheid, uwv en werknemers om in beeld te krijgen waar de knelpunten zitten. Laat bureaucratie geen reden zijn om mensen met een afstand in dienst te nemen. Een goede startpositie op de arbeidsmarkt blijft hierbij van het grootste belang, maar ook stageplaatsen, werk en leerplekken  en extra beschutte arbeidsplaatsen voor mensen met een  beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij blijven hier aandacht voor vragen in 2017, want al deze mensen verdienen een toekomstperspectief en onze blijvende aandacht.

Consistent en Betrouwbaar

Ons gemeentebestuur maakt veel gebruik van burgerparticipatie. Wij zijn hier bij verschillende onderwerpen kritisch op geweest. Neem de burger serieus en misbruik dit middel niet.

Voor ons is consistent en betrouwbaar ook dat we het geld dat bestemd is voor het sociale domein hier voor wordt gebruikt. Daarom hebben wij tijdens de begroting hier aandacht voor gevraagd. Immers geld voor mensen moet ook blijvend voor mensen worden ingezet en niet op den duur in lantarenpalen of straatstenen worden omgezet. Ons voorstel voor een bestemmingsreserve sociaal domein haalde het niet. Volgens het college blijft het geld beschikbaar. Wij zullen ze daar aan houden!

En verder:

 • Onze motie in sneltreinvaart van Dieren naar Ellecom. Er komt een alternatieve route tussen Dieren Noord en Ellecom.
 • Motie Veilig zwemmen, klassikaal geleerd (samen met D66) is met algemene stemmen aangenomen.
 • Motie Garantiebanen in Rheden is met algemene stemmen aangenomen.
 • Motie Betaalbaar wonen voor iedereen!

4. Teamwerk= is investeren in jezelf en het team

Onder het motto “een leven lang leren” heeft de fractie geïnvesteerd in opleiding gedurende een fractieweekend. Tijdens dit weekend is de fractie getraind door debat.nl. Namens het bestuur was Henk van Valburg hierbij aanwezig.  Het doel van dit weekend was om kritisch naar jezelf en naar elkaar te kijken. Belangrijke zaken tijdens dit weekend zijn geweest:

– Profileren in de Raad en in het debat
– Waar staan we en waar willen we heen
– Ons functioneren (qua voorbereiden proces)
– Feedback op elkaar en op jezelf

5. Profilering in de Wijk

Als volksvertegenwoordigers moeten wij weten wat er gebeurt op straat en in onze wijken. Wij zijn in 2016 veelvuldig de wijk ingegaan om met onze inwoners in gesprek te gaan. Ook hebben we regelmatig contact met bijvoorbeeld Rhedens dorpsbelang en de huurdersvereniging (HVR).  Bij het op te stellen beleid zoeken wij betrokkenen in de gemeente op om naar hun bevindingen te vragen.

6. Vooruitblik

In 2017 zullen wij ons o.a. bezighouden met:

 • Het minimabeleid en de evaluatie van het armoedebeleid en met name de bestrijding van armoede onder kinderen en jongeren
 • Zelfstandig, passend en betaalbaar wonen voor iedereen
 • De toezegging van het college om in de eigen organisatie werk te maken van meer stageplaatsen en werkervaringsplekken.
 • Participatiewet en de toekomst van Presikhaafbedrijven in het bijzonder
 • De uitwerking van moties die zijn aangenomen of waarop toezeggingen zijn gedaan, zoals het onderzoek naar het invoeren van schoolzwemmen in Rheden

Daarnaast gaan we geregeld de wijk in om in contact te blijven met onze inwoners, te horen wat er bij hen leeft en speelt en om het bestaande zorgbeleid te toetsen.

Wij blijven investeren in de ontwikkeling van de fractie en blijven in gesprek met de coalitiepartijen om waar mogelijk het beleid beter te kunnen laten aansluiten op waar de inwoners behoefte aan hebben.

Tot slot: De fractie dankt de leden van de partij voor de steun van de afgelopen jaren.

Van ons mag worden verwacht dat we ons in 2017 wederom zullen inzetten om vanuit onze PvdA idealen te werken aan een socialer Rheden, waar iedereen mee doet en iedereen er toe doet.