15 december 2015

Beschouwingen fractie over de begroting Rheden 2016-2019

De PvdA heeft tegen de begroting gestemd omdat BenW de voorgestelde bezuinigingen teveel op wensdenken heeft gebaseerd, te weinig aan preventie in de jeugdzorg wil doen en teveel cadeautjes weggeeft.

Vol trots presenteert het college de begroting 2016 – 2019 die sluitend is zonder extra bezuinigingen. Dat lijkt mooier dan het is omdat de raad in meerderheid de bezuinigingen op het sociale domein al heeft goedgekeurd tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. De Partij van de Arbeid heeft daar toen tegen gestemd. De bezuiniging op het sociale domein die het College voorstelde, oplopende tot € 2,8 mln in 2019, is namelijk hoger dan de korting die het rijk doorvoert. Dat gaat o.a. ten koste van de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten, de jeugdzorg en de thuiszorg.

Veranderingen in het sociale domein

De PvdA heeft voor het Transformatieplan gestemd. Om de bezuinigingen te halen moet meer zorg geleverd worden door familie en vrijwilligers en krijgen inwoners minder zorg. Of dat in de begrotingsperiode gerealiseerd wordt is de vraag. Verandering in denken en doen is altijd een kwestie van lange adem.

De risico’s

De kans is groot dat de geplande bezuiniging niet gehaald wordt, omdat het aantal zorgvragers groter is dan geraamd of omdat de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers tegenvalt. Er wordt daarop al een groot beroep gedaan. Wat doet het College in dat geval? Je kunt zorgvragers niet in de kou laten staan.

Ook bestaat het gevaar dat thuiszorgorganisaties failliet gaan, waardoor zorgvragers geconfronteerd worden met telkens wisselende zorgverleners.

Daar komt bij dat het College er voor gekozen heeft om een verkiezingsbelofte in te lossen. Het blik op straat beloond met een gedeeltelijke vrijstelling van betaald parkeren. De meerderheid van deze raad heeft ingestemd met dit cadeautje. Dit kost € 100 000. Maar wat is het cadeau echt waard? Een impuls voor de economie en de werkgelegenheid in Velp of Rheden? Extra banen voor MBO-ers? Wij betwijfelen dat gezien de uitkomsten van het onderzoek. En de economische visie, waar de PvdA al ruim anderhalf jaar om vraagt laat nog altijd op zich wachten. Wij herhalen het nog maar eens een keer: Een goede economie levert werk en echte banen op en dat vinden wij zeer belangrijk. Maar daar moet je wel wat voor doen. Een goede startpositie van mensen op de arbeidsmarkt is daarbij een eerste vereiste. Wij willen graag dat het college werk maakt van een goed economisch beleid dat zich richt op het versterken van de arbeidsmarkt en meer aanbod van betaald werk, voor iedereen in onze gemeente. Het cadeau is een illusie.

De organisatie

Met het instemmen met deze begroting, stemmen wij ook in met de doorontwikkeling van de organisatie naar een Gemeentewinkel. Daar is € 238 000 voor gereserveerd. Wij hebben geen flauw idee wat dat voorstel betekent en het kost wel veel geld. Eind november neemt de raad pas een besluit over de Gemeentewinkel en wij vinden dan ook niet dat we dit al in de begroting mee moeten nemen. Eerst beleid en dan geld. Er is namelijk ook al € 500 000 gereserveerd voor organisatieontwikkeling.

Preventie

Uit de programmabegroting 2016-2019 blijkt dat in het jeugdbeleid de aandacht zich alleen richt op jongeren tot 19 jaar. Het lijkt erop dat er voor de groep jongvolwassenen tot 27 jaar geen aandacht is onze gemeente. Wij hebben hierover ook al vragen gesteld aan het college. Wij maken ons met name zorgen over de kwetsbare groep jongvolwassenen. Zij zijn immers ook onze toekomst. Wij vinden het van het grootste belang dat er oog is voor deze groep.om te voorkomen dat zij schulden maken, dakloos worden of op een andere wijze buiten de boot vallen.

Straatcoaches kunnen daarbij een grote rol spelen. De raad in het verleden heeft besloten om de straatcoaches niet langer in de begroting op te nemen. De PvdA vindt dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen, zoals bij het postkantoor in Dieren, aanleiding om het college op te roepen te onderzoeken op welke wijze de straatcoaches in onze gemeente opnieuw ingezet kunnen worden.

Daarnaast wil de PvdA het project Tha Bus van Zorgbelang behouden (www.thabus.nl). Een project dat jongeren positief hebben ontvangen en zijn preventieve werking in de praktijk heeft bewezen. Met de overgang van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente, is er helaas geen geld meer om dit project voort te zetten. Wij vragen het college dan ook om zich, samen met de andere regiogemeenten, sterk te maken voor behoud van dit project.

 

Vanwege de te grote risico’s stemt de PvdA tegen deze begroting.

Gea Hofstede