Inclusieve SAMEN-leving Rheden in de steigers!

Door Goos Hageman op 12 november 2020

Gemeente Rheden al in 2022 Inclusie Agenda

De Gemeente Rheden stelt een inclusie Agenda op. Dat is het gevolg van een PvdA motie met die opdracht die in november werd aangenomen. Op die manier geeft de gemeente uitvoering aan de verlichting in een VN verdrag uit 2016.

Wat betekent dat, Inclusieve samenleving?

Heel kort gezegd: ‘Iedereen hoort erbij, ook inwoners met een handicap of beperking’. Gemeenten moeten om dat te bereiken zorgen voor ondersteuning op maat. Het gaat dan om werk, sport, kinderopvang, huisvesting van arbeidsmigranten en nog veel meer’.

Hoe zorg je hier voor?

De opdracht om te komen tot een inclusieve samenleving is een gevolg van het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap uit 2016. Deze verplichting is in de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet opgenomen. De gemeente moet periodieke plannen maken om uitvoering te geven aan het VN Verdrag.

Gemeenten doen dat door een zg. lokale ‘Inclusie Agenda’ opstellen. Daarin worden die periodieke plannen samengevoegd.

Wat staat er in de Lokale Inclusie Agenda?

Daarin staan de onderwerpen die de inclusieve samenleving vorm moeten geven. Het gaat daarbij om de basisbegrippen Gelijkheid, Solidariteit, Autonomie en Participatie. Rond die basisbegrippen worden de beleidsgebieden vorm gegeven, zoals bv. Onderwijs en Ontwikkeling, Welzijn, Werk en Inkomen. Op al die gebieden moet inclusief beleid worden opgesteld.

Hoe gaan we dat doen in Rheden?

Gelukkig staan we er in Rheden niet alleen voor. De VNG ondersteunt ons met het project ‘Iedereen doet mee‘. In Rheden gaan we gebruik maken van de Handreiking van de VNG. Die bestaat uit een Index (wat moeten we allemaal meenemen) en een Routekaart (hoe gaan we het doen). De Routekaart geeft stapsgewijs aan hoe we inclusief beleid ontwikkelen. Dat moet gebeuren in samenspraak tussen gemeente,  deskundigen en natuurlijk de mensen met een handicap.

Wanneer gaan we aan de slag?

De gemeenteraad heeft op 10 november jl. een motie aangenomen van de PvdA en D’66. Daarin krijgt de gemeente opdracht om bij de Kadernota 2022 al een Inclusie Agenda op te stellen. Dat betekent dat de gemeente hier komend jaar al mee aan de slag gaat.

Meer weten: Lees ook het Manifest ‘Iedereen doet mee

Goos Hageman

Goos Hageman

Een leven lang een rood hart! Dat zit in je DNA. Ik ga voor solidariteit en eerlijk delen, maar ook voor mensen verheffen en in hun kracht zetten. Gelijke kansen op eerlijk werk en een fatsoenlijke zorg voor ieder. De burger als doel en niet als middel. En ik ben van verbinden. Samen kan het!

Meer over Goos Hageman